VitalVoice

“Je stem maakt je ken-baar voor jezelf en voor de ander.”

Vital Voice toont de mogelijkheid om via de stem meer te weten te komen over de persoon achter de stem. Tevens kijkt ze naar de insteek dat werken aan ‘ruimtelijkheid’ (in de stem), psychosomatische klachten kan laten verdwijnen, zonder dat een heel emotioneel/rationeel uitdiepend traject gelopen hoeft te worden. We doen een aanspraak op het zelfregulerend, zelfgenezend vermogen.

Achtergrond:
Vanuit het perspectief van resonantie kan het lichaam gezien worden als een muziek/klankinstrument, dat reageert op zijn omgeving. Welbeschouwd is dit instrument opgebouwd uit het genetisch materiaal, conditionering & bewustzijn. Deze elementen zijn allen flexibel en onderhevig aan verandering. Tesamen vormen ze de grondslag voor de persoonlijkheid.

In dit gehele klanklichaam kan de eigen stem resoneren. Het lichaam bestaat immers voor ongeveer 75% uit water en water is een zeer goede geleider van geluid. Resonantie blijft daardoor niet alleen beperkt tot de ‘holle ruimten’ van het lichaam (neusholte, voorhoofd- en kaakholten, oorholten en keel- borstholten), maar wordt door het gehele lichaam ervaarbaar. Met name het slijmvliessysteem reageert sterk.

Slijmvlies heeft een direkte verbinding met het vegetatieve zenuwstelsel. Dit geautomatiseerde systeem, bestaande aan sympatische en parasympatische activiteiten, is verantwoordelijk voor vluchten-vechten-rusten, m.a.w. het spannings-niveau = stressniveau in het lichaam. Het verzorgt o.a. de hartslag, onze ademhaling, de immuunregulatie en is voortdurend bezig met het behouden van optimale balans in gezondheid en welzijn. Het houdt het lichaam ‘veilig’.

Doordat de stem door het gehele lichaam kan resoneren, werkt hij  dus eigenlijk als een echoscoop. Het al dan niet resoneren en de mate waarin, kan ons een beeld geven over de ruimtelijkheid in het systeem. Goed kunnen luisteren is daarbij een voorwaarde.

In de stem blijkt informatie aanwezig te zijn over de conditionering op fysiek niveau, emotioneel niveau en mentaal niveau en… het geeft de mogelijkheid tot ‘out-off-the-box’-awareness.

In principe hebben alle klachten een relatie met de stem:

 • hetzij dat de stem organisch of in zijn functionaliteit beschadigd is, dan is ze ook doel van de behandeling.
 • hetzij dat via de stem hoorbaar is welk deel van het muziek/klank-instrument niet goed resoneert (waar druk is, is geen klank). Dan kan ze als (diagnose)middel voor de behandeling ingezet worden. Druk geeft aan dat op die plek een verhoogde tonus is. Dit impliceert (tijdelijke) stress.
  Bij aanhoudende verhoogde tonus zien we conditioneringspatronen te voorschijn komen.

VitalVoice kan ingezet worden als:

 • als diagnostisch middel,
 • als therapiemethodiek en
 • als behandeldoel

De Methodiek is een voortdurend organisch groeiend proces, waarbij de beleving centraal staat.

Naast eigen kennis en ervaring (zo’n 40 jaar) zijn de resultaten uit onderzoeken van:

 • Prof. Dr. Manfred Spitzer (neuroloog),
 • Oliver Sacks (hoogleraar neurologie),
 • Dr. Bruce Lipton (celbioloog),
 • Don Campbell (muziektherapeut),
 • Gerda Alexander (School voor Eutonie),
 • Dr. Alfred Tomatis (KNO-arts),
 • Dr. Hans Jenny (arts),
 • Prof. Dr. Ing. Walter Rohmert (ergonomie) & Gisela Rohmert (Lichtenberger Methode)
 • Nobelprijswinnaar Sir Charles Scott Sherrington (fysiologie en geneeskunde),

van groot belang voor de ontwikkeling van VitalVoice.

 

Cursusprogramma

Het hele cursusprogramma bestaat uit een Introductiefase, een hoofdfase en een onderhoudsfase. De inhoud stimuleert uw kennis én uw vaardigheden. Kennis is noodzakelijk als framewerk voor oriëntatie en terugkoppeling. Het geeft ook de bouwblokken om (be)grip te hebben. Het zijn echter de vaardigheden en de bereidheid tot loslaten van het (oude) denkkader, die de ‘flow’ in een begeleidingsproces bepalen. De beleving is daarbij primair.

*Introductiefase:
De introductiefase bestaat uit een dag, waarin men kennis kan maken met het concept van VitalVoice. Dit zal gaan aan de hand van theoretische kader, casuïstiek en praktische eigen ervaringsoefening.

Studiebelasting introductiefase:
6 contacturen

*Hoofdfase:
Deze hoofdfase bestaat uit 10 cursusdagen. Voorwaarde om deel te kunnen nemen is dat u de introductiefase heeft doorlopen en lesstof van deze fase praktisch heeft toegepast. Bij aanvang dient u ook een casus in te brengen waarvan u denkt dat deze cursusrelevant is.

De lesdagen zijn opgebouwd rond een powerpoint en een lesmap, die u bij aanvang ontvangt. Per keer zal deze aangevuld worden met het voor die dag behandelde thema.

Thema’s die aan de orde komen:

 • eigen luistervaardigheid
 • persoonlijke stem-methodische vaardigheden
 • anatomie
 • fysiologie
 • psychosomatiek
 • behandelmethodiek

Per cursusdag zal de inhoud zich formeren rond een theoretische achtergrond, casuïstiek en praktische eigen ontwikkeling.
Van de deelnemer wordt verwacht dat hij per cursusdag een casus indient, waarin hij de kennis van het voorgaande thema geïmplementeerd heeft. De thuisopdracht hierover zal duidelijk gedefinieerd aangeboden worden.
Onderdeel van de 10e cursusdag is een evaluatiegesprek van de cursusleiders met de deelnemers, waarin elke deelnemer zijn bekwaamheid toont, reflecteert op zijn persoonlijke ontwikkeling en concludeert of hij/zij met de VitalVoice leerstof kan/wil werken.

Einddoel:
De deelnemer kan VitalVoice toepassen als werkvorm in therapie
De deelnemer kan VitalVoice goed integreren in de persoonlijke situatie

Studiebelasting hoofdfase:
60 contacturen
30 studie-uren

*Onderhoudsfase:
Na afsluiting van de hoofdfase volgt de onderhoudsfase, Deze bestaat het eerste jaar uit 3 terugkomdagen voor supervisie en verdieping. Het tweede en alle daarop volgende jaren bestaat uit 2 terugkomdagen. Tijdens deze terugkomdagen worden uw kennis en vaardigheden verder uitgediept en gevoed met de nieuwste updates.
Deze onderhoudsfase is essentieel voor het onderhouden van de certificering.

Studiebelasting onderhoudsfase:
1e jaar : 18 contacturen; 9 studie-uren
vervolg jaren: 12 contact-uren; 6 studie-uren per jaar.

Certificering: (in voorbereiding).
Certificering wordt bepaald aan de hand van aanwezigheid, gemaakte opdrachten en eindtoets. E.e.a. moet minimaal met 10 punten afgesloten worden.
De certificering levert tevens de ‘scholingspunten’ op voor (her)registratie in de div. registers.

Algemene informatie:

Aantal deelnemers:
Voor alle fasen geldt: minimaal 12, maximaal 20 deelnemers.

Voor Wie?
Voor zorgprofessionals met een HBO/Universitaire gezondheidszorg opleiding

Doel:
Ontwikkeling van uw vaardigheden tot psychosomatisch stemtherapeut volgens VitalVoice

Vorm:
Opleiding en Supervisie

 
Op al onze producten en diensten zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Zie ook onze Privacy Statement en onze Disclaimer

Reacties zijn gesloten.