Supervisie Psychologie, Logopedie en Communicatie

Supervisie kan gezien worden als een belangrijke (bij-)scholingsmogelijkheid. Ze is nuttig om reeds verworven inzichten en ervaringen te kunnen omzetten in (meer) beroepsbekwaamheid en persoonlijk functioneren bij de uitoefening van op mensen gerichte beroepen en functies.

Het gaat hierbij om interacties die plaatsvinden tussen de supervisant en degene waarmee men ‘in functie’ communiceert. Dat kan een cliënt zijn of een collega van de supervisant.

Wij bieden verschillende vormen van supervisie:

1. Supervisie voor mensen die de overgang maken van opleiding naar werk

In een opleiding heeft men meestal iets geleerd over:

 • methodiek van het werk
 • hoe het beroep kan worden uitgeoefend en welke vaardigheden daarvoor nodig zijn,
 • een elementaire kennis over mensen

In de praktijk staat men dan voor de opgave om al deze kennis om te zetten in beroepsmatig handelen. Supervisie kan bijdragen tot het beter op elkaar afstemmen van denken en weten, gevoelens en inzichten, vaardigheden en mogelijkheden. In dit stadium moeten deze elementen niet alleen op elkaar worden afgestemd maar ook op de beroepssituatie.

2. Supervisie voor mensen die al langer werken

Supervisie is een bruikbare hulp om het beroep zelfstandig en op een persoonlijke manier uit te oefenen. Bij supervisie leer je om zelfstandig te leren van praktijkervaringen zodat dit leerproces ook na de supervisietijd verder kan gaan.

Aan de orde komen:

 • beter inzicht in de dynamiek van de werksituatie, zoals de wisselwerking tussen doelen, taken, procedures en samenwerkingsrelaties
 • verhelderen van de eigen rol daarin
 • beter leren omgaan met het spanningsveld tussen jezelf en ‘de ander’. Die ‘ander’ kan zijn: de organisatie waar je voor werkt / de mensen die ‘boven’ je staan of juist de mensen waar je leiding aan geeft / de cliënten
 • beter leren omgaan met het spanningsveld tussen organisatiedoelen, eigen ambities en behoeften van collega’s en opdrachtgevers
 • meer zicht krijgen op waar je eventueel hiaten hebt op het gebied van vaardigheden, zoals communiceren, plannen en prioriteiten stellen, sturen en beïnvloeden, presentaties, conflicthantering, etc.
 • verhogen van je eigen werkplezier door dat wat er van je gevraagd wordt en wat je nodig hebt om verder te kunnen en jezelf weer in evenwicht te brengen
 • goede keuzes maken op het gebied van leven en beroep.

Voor wie?
Voor zorgprofessionals werkzaam op het terrein van de psychologie, de logopedie of in andere communicatie vakken

Doel:

 • persoonlijk ondersteuning bij het eigen maken van het beroep
 • het verbeteren van het functioneren in een specifieke werksituatie

In beide gevallen wordt gewerkt aan de hand van leervragen van de supervisant.

Vorm:
personal coaching/groepstraining

 
Op al onze producten en diensten zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Zie ook onze Privacy Statement en onze Disclaimer

Reacties zijn gesloten.