Algemene Leveringsvoorwaarden Center for Human Development

Elke dienst die wij leveren, gebeurt op basis van onderstaande leveringsvoorwaarden:

1. Toepasbaarheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met ‘Center for human development’ (in het vervolg CHD genoemd), betreffende deelname of opdracht tot het verzorgen van coaching/trainingen of advies, research&developement of scholing. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door CHD.

2. Aanbieding en overeenkomst
Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de aanbieding. Aanvaarding van de aanbieding na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor CHD.
De overeenkomst tussen opdrachtgever en CHB komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de aanbieding.
Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts nadat wij deze mondelinge toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd.

3. Annulering door opdrachtgever
De opdrachtgever voor een coaching/trainingen, advies, research&developement of scholing heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een coaching/trainingen, advies, research&developement of scholing te annuleren per aangetekend verzonden brief.
Bij annulering langer dan een maand voor aanvang van coaching/trainingen, advies, research&developement of scholing is de opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen bedrag te betalen.
Bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van coaching/trainingen, advies, research&developement of scholing is de opdrachtgever verplicht 75% van het overeengekomen bedrag te betalen.
Bij annulering korter dan twee weken is de opdrachtgever verplicht het volledig overeengekomen bedrag te betalen.
In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van coaching/trainingen, advies, research&developement of scholing de deelname aan coaching/trainingen of scholing of de opdracht tot advies, research&developement tussentijds beeindigt of anderszins niet deelneemt of voortzet, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

4. Annulering door CHD
1. CHD heeft in geval van een coaching/training of scholing het recht om zonder opgave van redenen een traject te annuleren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze opdrachtgever aan CHD betaalde bedrag.

5. Medewerking door de opdrachtgever
De opdrachtgever zal CHD steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke CHD noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten.
Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever CHD apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die CHD aan de opdrachtgever ter kennis brengt.

6. Wijzigingen
Hoewel CHD een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen, en correcties van de overeengekomen werkzaamheden in te stemmen steeds welwillend wil overwegen, is CHD tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.
Een dergelijke instemming kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.
Wanneer CHD instemt met de wijzigingen, aanvullingen of correctie van overeengekomen werkzaamheden, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van uitvoering of levering. Meerwerk en extra leveringen worden door CHD steeds volgens de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Minder werk kan weliswaar tot vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch CHD behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever de door CHD gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuururen, alsmede de gederfde winst in rekening te brengen.

7. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

8. Prijs
De prijzen van CHD zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.
Indien de opdrachtgever niet BTW-plichtig is, heeft CHD toch het recht BTW in rekening te brengen.

9. Betaling
Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door CHD anders is aangegeven, dient betaling van de door CHD verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
Indien de opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, is CHD gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over het bedrag van deze factuur per maand of een gedeelte daarvan de geldende dagrente in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag. Indien en zodra CHD vervolgens de vordering ter incassering uit handen geeft, is de opdrachtgever CHD verschuldigd een bedrag van alle aan de incasso verbonden kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijke, die worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag, te voldoen.

10. Auteursrecht
Het auteursrecht op de door CHD uitgegeven brochures en het project- en cursus/opleidingsmateriaal berust bij CHD, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CHD zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

11. Aansprakelijkheid
De opdrachtgever vrijwaart CHD en haar medewerkers of externe partijen die in naam van CHD scholing of training uitvoeren of adviseren, voor aanspraken van derden terzake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik dat van het door CHD(op)geleverde wordt gemaakt.
CHD is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf of door personen, die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.
CHD is niet aansprakelijk voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.

12. Klachtenregeling
Opdrachtnemer heeft een klachtenregeling die van toepassing is op alle diensten die aan opdrachtgevers worden geleverd.
Een klacht dient schriftelijk, liefst met behulp van het klachtenformulier, aan de directie van opdrachtnemer te worden gericht, binnen een week na beëindiging van de opdracht c.q. een deel van de opdracht.
De directie van de opdrachtnemer neemt binnen 5 werkdagen contact op met de opdrachtgever om een afspraak te maken over de afwikkeling van de klacht.
Opdrachtnemer zal het resultaat van de beslissing schriftelijk meedelen aan opdrachtgever.

13. Slotbepaling
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen, voortvloeiende uit de tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter in de plaats van vestiging van CHD, onverminderd het recht van opdrachtnemer zich te wenden tot een andere, op grond van de wet bevoegde rechter

 

Reacties zijn gesloten.