Privacy Statement Center for Human Development

Center for Human Development, hierna te noemen CHD, gevestigd te Lelystad en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39066545 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe CHD met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie CHD persoonsgegevens verwerkt:
(potentiële) cliënten;

 • bezoekers van de website: Center4humandevelopment.nl
 • alle overige personen die met CHD contact opnemen of van wie CHD persoonsgegevens verwerkt

2. Verwerking van persoonsgegevens

CHD verwerkt persoonsgegevens die:

 • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 • door betrokkene(n) afgegeven referentie-informatie over het gevolgde traject
 • met toestemming van betrokkene(n) opgenomen camerabeelden van een trainingssessie

3. Doeleinden verwerking

CHD verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van een training/coachingstraject en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 • het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 • oefen-leer opdrachten ten behoeve van het training/coachingstraject
 • het promoten van de bedrijfsactiviteiten d.m.v. de referenties

4. Rechtsgrond

CHD verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst

5. Verwerkers

CHD kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van CHD persoonsgegevens verwerken. CHD sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

CHD deelt geen persoonsgegevens met derden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisaties worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER

CHD geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt CHD ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens

CHD bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. PMCL hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 • potentiële klanten en ontvangers van nieuwsbrieven: 5 jaar na het laatste contact respectievelijk na uitschrijving voor de nieuwsbrief, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan
 • Beeldmateriaal van een coaching/trainingstraject: voor de duur van het training/coachingstraject
 • referentie gegevens: zolang die voor promotiedoeleinden van CHD nuttig zijn

9. Wijzigingen privacystatement

CHD kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van CHD gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht CHD te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met CHD door een e-mailbericht te sturen naar info@Paramedischcentrumlelystad.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop CHD persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met CHD door een e-mailbericht te sturen naar CHD. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Reacties zijn gesloten.