de Menselijke Maat in kaart

Natuurlijk evidence-based werken
Als u op een natuurlijke manier wilt (blijven) werken maar ook naar evidence-based wilt, dan is deze pilot-opleiding het begin. Met het MenselijkeMaat-model leert u uw huidige vaardigheden als therapeut te verdiepen én meetbaar te maken met een voor alle zorg-disciplines (dus zowel regulier als complementair/alternatief) hanteerbare kwaliteitsstandaard.
Zie rapport: de zorg baart zorg, maar het kán anders!

Waarom: omdat er NU gehandeld moet worden om de psychosomatische (holistische) benadering van zorg via een gemeenschappelijk en uniforme kwaliteitsstandaard te laten beoordelen, waarin de beleving van de hulpvrager centraal staat.

Hoe: door een eenvoudige aanpak; ‘het MenselijkeMaat-model’ te introduceren dat kan voldoen aan de eisen van veiligheid, kwaliteit, transparantie, efficiëntie en kostenbeheersing van het reguliere zorgsysteem maar dat ook de psychosomatische (holistische) aanpak honoreert.

Wat: het MenselijkeMaat-model is een functionele meetmethode voor alle behandelmethodieken (zowel regulier als complementair/alternatief/traditioneel), waarmee de belevingstoestand van de cliënt/patiënt én het effect van uw therapeutisch handelen zichtbaar gemaakt kan worden. Het maakt het mogelijk om:

  • de beleving van de cliënt/patiënt integraal onderdeel van de behandeling te maken
  • een standaard te hebben voor interdisciplinaire communicatie (ook tussen regulier en complementair)
  • de cliënt/patiënt te kunnen stimuleren in het nemen van de eigen verantwoordelijkheid in het behandeltraject = zelfzorg vaardig maken
  • de complementaire/alternatieve zorg een uniforme standaard te geven voor kwaliteitsmeting
  • het deskundigheidsniveau te definiëren van de hulpverlener.

Tijdens de opleiding leert u met het model te werken en de enorme impact ervan kennen.

Doelgroep: gemotiveerde gezondheidsprofessionals, met hart voor de toekomst van hun vak, die met een psychosomatische (holistische) benadering (willen) werken en hun werk ook meetbaar willen maken.

Opleidingsniveau: hbo/universitair

Certificering: na afloop ontvangt u een certificaat van deelname en wordt u ingeschreven in het MenselijkeMaat-register van erkende zorgprofessionals.

Accreditatie: in aanvraag.

Gewenste vooropleiding: medische basiskennis op minimaal hbo niveau en een vakspecialistische (hbo/universitair niveau) zorgopleiding of daarvoor studerend.

Voor informatie over data, kosten en aanmelding zie contactformulier onder de knop: contact

Achtergrond:

Veel waarden in de zorg staan op de tocht. Er is een sterke verarming door het groeiende verlies aan de geestelijke aspecten van gezondheid en welzijn. De tendens is om alles wat met de huidige wetenschappelijke kennis niet meetbaar is als ‘niet bestaand’ te bestempelen. Veiligheid, kwaliteit, transparantie, efficiëntie en kostenbeheersing zijn de achterliggende motivaties daarvoor.

Hoe pakt dit nu uit
Een groeiende groep hulpvragers voelt zich niet gekend in hun gezondheidsklachten. Zij verlangen een holistische benadering. En terecht: de World Health Organisation (WHO) definieerde in 1946 al, dat gezondheid niet de afwezigheid van ziekte en letsel betekent, maar een staat is van compleet fysiek, mentaal en sociaal welzijn. Hierin liggen mogelijkheden, die door de huidige reguliere zorgaanpak nog maar mondjesmaat worden ingezet. Mogelijkheden waarin de beleving van de hulpvrager centraal staat. Degenen die het oppakken, zijn zich bewust van de enorme voordelen die een psychosomatische aanpak oplevert voor de gezondheid en het welzijn van de hulpvrager en op de lange termijn ook de zorg. Een model om deze aanpak te kunnen meten zou wenselijk zijn en tegemoet komen aan de op kwaliteits-eisen van overheid en zorgverzekeraar.

In de complementaire/alternatieve gezondheidszorg benadert men de mens standaard als éénheid van lichaam en geest. De complementaire/alternatieve/traditionele zorg kampt echter met een extra probleem, n.l.: naast de veelzijdigheid aan methodieken is er ook het verschil in deskundigheidsniveau van de hulpverleners. Voor deze situatie is een uniforme kwaliteitsstandaard onontbeerlijk, maar wel een die ruimte laat voor de eigenheid van hulpverlener en hulpvrager. We zullen daarvoor moeten samenwerken, want samen staan we immers sterker!

Wanneer een psychosomatische (holistische) aanpak dus zou kunnen voldoen aan de eisen van veiligheid, kwaliteit, transparantie, efficiëntie en kostenbeheersing én haar therapeutische deskundigheid (in de complementaire/alternatieve gezondheidszorg) kan aantonen, wordt het veel aanvaardbaarder om deze in het reguliere zorgsysteem toe te laten en te waarderen. Het MenselijkeMaat-model kan in al deze behoeften voorzien.

Het MenselijkeMaat-model
Dit model is ontwikkeld op basis van 20 jaar methodisch onderzoek, oorspronkelijk naar de hormonale schommelingen in de menstruatiecyclus en de zich daarbij manifesterende beleving. Dit onderzoek-model (begonnen als n=1 studie) bleek echter veel breder inzetbaar is. Tegenwoordig lopen er vele n=1 studies. Materiaal uit deze studies zal ter analysering tijdens de opleiding ingezet worden.

Het model is geschikt voor alle behandelmethodieken (regulier zowel als complementair/alternatief/traditioneel) inzetbaar standaard meetinstrument, waarmee u de belevingstoestand van uw cliënt/patiënt én het effect van uw therapeutisch handelen zichtbaar kunt maken. Het maakt het mogelijk om:

  • de beleving van de cliënt/patiënt integraal onderdeel van de behandeling te maken
  • een standaard te hebben voor interdisciplinaire communicatie (ook tussen regulier en complementair)
  • de cliënt/patiënt te kunnen stimuleren in het nemen van de eigen verantwoordelijkheid in het behandeltraject = zelfzorg vaardig maken
  • de complementaire/alternatieve zorg een uniforme standaard te geven voor kwaliteitsmeting

Het model is opgebouwd rond twee registratiekaarten.
Stap 1: de Vrelic – Persoonlijke belevingskaart (voor diagnose, het monitoren van de voortgang en eindresultaat)
Stap 2: de HeelNatuurlijk – behandelkaart (voor het bepalen van de juiste interventie en therapievorm).

Tijdens de opleiding leert u met het model werken en de enorme impact ervan kennen. Lesstof en kennisoverdracht zijn op de persoonlijke beleving gericht. De opleiding is daarmee zowel een therapeutisch- als een persoonlijk ontwikkelingstraject op alle terreinen van het mens-zijn. Uw waarneming en empathie zullen sterk worden gestimuleerd.

Modulaire opbouw
De opleiding wordt in 2 modules aangeboden. Elke module bestaat uit 3 weekenden van 2 dagen (vrijdag & zaterdag). Na module 1 kunt direct aan de slag om het geleerde in uw praktijk toe te passen.

Onderwijsmethode
De opleiding maakt gebruik van theoretische inleidingen, demonstraties en interventies, praktijkoefeningen, casuïstiekbesprekingen, interactieve hoorcolleges en zelfstudie.

De zorgverlener werkt mee aan de onderzoeksdatabank m.b.t. de verdieping van de effectiviteit en inzetbaarheid van het model en het vergroten van de slagkracht.

Leerdoelen
De zorgverlener is in staat om vanuit het Menselijke Maat-model en verfijnde empathie:
• het eigen methodisch handelen in kaart te brengen en te verantwoorden.
• te communiceren met alle betrokkenen (hulpvrager en interdisciplinair)
• de hulpvrager te stimuleren tot structurele zelfzorg

Toetsing
Proeve van bekwaamheid en beoordeling persoonlijk portfolio.

Studiebelasting module 1 & 2
docent contacturen: 72
thuisstudie uren:       33
Totaal                          110

Licentie & certificering
Bij bewegen deskundigheid wordt een certificaat afgegeven. Dit certificaat geeft de licentie om met het model en de bijbehorende methodiek te mogen werken. Deze licentie zal elk jaar, na het volgen van de jaarlijkse supervisie hernieuwd worden. Naarmate het MenselijkeMaat-register van erkende zorgprofessionals groeit, ligt het in de lijn van verwachtingen dat deze certificering de (h)erkenning en onderhandelingsmogelijkheden bij overheid en zorgverzekeraars zal gaan vergroten.

Op al onze producten en diensten zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Zie ook onze Privacy Statement en onze Disclaimer
 

Reacties zijn gesloten.